روش های تخلیه الکتریسیته ساکن از کفپوش صنعتی

روش های تخلیه الکتریسیته ساکن از کفپوش صنعتی :

 

روش‌هاي از بين بردن الكتريسيته ساكن در اتاق عمل :
وجـود الـكـتـريـسـيـتـه سـاكـن در اتـاق عـمـل كـه در مـجاورت با گازهاي بيهوشي و دسـتـگـاه‌هـاي    High Frequency  اسـت مـي‌تواند خطر انفجار را به همراه داشته باشد. بـنـابراين براي از بين بردن آن بايد تدابيري انديشيده شود كه از جمله آن استفاده از كـفـپـوش‌هـاي آنـتـي اسـتـاتـيـك و كـانـداكـتـيـو در اتـاق عـمـل اسـت.
اين كفپوش‌ها بار الكترواستاتيكي كه در اثر حركت وسايل و رفت و آمد افراد به وجود آمده را به حداقل مي‌رسانند و مقاومت الكتريكي آنان نيز كنترل شده است.
حذف يا كاهش ولتاژ و بار روي محصولات لاستيكي از طريق ايجاد منافذ و راه‌هايي كه بار را پراكنده مي‌سازد، در بسياري موارد از اهميت بالايي برخوردار است. ويژگي آنتي استاتيك هر ماده تحت تاثير خصوصيات بار الكترواستاتيك آن است.
ابزارهاي آزمايش :
آزمايش بايد توسط وسيله‌اي با ولتاژ ظاهري مدار باز 500 Vdc ، ترجيحا يك تستر عايق (اهم متر) يا با هر وسيله ديگري كه نتايج قابل مقايسه را بيان كند انجام شود.
ايــن وسـيـلــه بــايــد بـه قـدري دقيـق بـاشـد كـه مقاومت را تا 10% تعيين كند. مقادير به‌دست آمده براي مقاومت نسبت به ولتاژ به كار برده شده مـتـغيير است و زماني كه از ولتاژهاي پايين در آزمايش استفاده مي‌شود، امكان خطا وجود دارد هنگام تحليل مدار ولتاژ به كار برده شده براي محصول نبايد كمتر از 40 ولت باشد.
روش آزمايش كفپوش بدين صورت است كـه الـكـتـرودهـا را در دو مـنـطـقـه مـربـع شـكل با جـوانـب حـدودا 25 مـيـلـي متري قرار مي‌دهيم به‌طوري كه بين دو لبه مقابل هم 5+50 ميلي متر فـاصـلـه بـاشد. اتصالات فلزي را به الكترود‌ها وصل كرده و مقاومت را اندازه مي‌گيريم.

الكتريسيته ساكن  (ESD (Electro Static Discharge  :
حتما براي شما اتفاق افتاده است در حالي‌كه روي فرش اتاق راه مي‌رويد، به يخچال مي‌رسيد و در لحظه‌اي كه يك دست شما با درب يخچال تماس پيدا مي‌كند احساس برق گرفتگي در شما رخ مي‌دهد.
اين پديده همان چيزي است كه در فيزيك به آن ESD يا (Electro Static Discharge) يعني تخليه الكتريسيته ساكن گفته مي‌شود.
يكي از مسائلي كه در اتاق عمل با آن مواجه هستيم وجود الكتريسيته ساكن است. به دليل رفت و آمد‌هاي زيادي كه به اتاق عمل صورت مي‌گيرد بر اثر پديده مالش بين زمين و مواد پلاستيكي مانند دمپايي يا چرخ تخت‌هاي جراحي الكتريسيته ساكن در روي زمين ايجاد شده و بنا به خاصيت استاتيكي آن، در همان محل باقي مي‌ماند.

افزودن مقدار كافي كربن سياه به يك پليمر، يك شبكه رسانا از ذرات كربن به وجود مي‌آورد كه درون مخلوط شكل مي‌گيرد و موادي با رسانايي الكتريكي وسيع توليد مي‌شود. شبكه رسانا نسبت به كشش حساس است و مقاومت الكتريكي ماده بنا به درجه كشش، زمان كشش و درجه حرارت پس از كشش متغير است.
استاندارد بين‌المللي 2878 ISO در مورد روش‌هاي استفاده از همين راه‌هاي انتشار بار بحث مي‌كند. اين استاندارد در واقع يك روش آزمايشي است براي تعيين مقاومت الكتريكي مواد آنتي استاتيك و كاند الكتيو و محصولاتي كه تماما يا قسمتي از آن‌ها از لاستيك تشكيل شده است و مقاومت الكتريكي آن‌ها در محدوده معيني اندازه‌گيري شده و رسانايي آن‌ها با افزودن كربن سياه يا ديگر مواد مناسب به كل ماده ناشي مي‌شود.
آزمـايـش بـا اسـتـفـاده از يـك سـيـستم الكترودي مشخص، بر روي محصول انجام مي‌شود.
اين استاندارد بين‌المللي بايد به همراه 2882 ISO و 2883 ISO كه محدوده مقاومت را براي محصولات تعيين مي‌كند استفاده شود.